- PRÍSADY DO BETÓNU

- PRÍSADY DO BETÓNU

1.) ROMIX F80 - plastifikátor
          
Popis výrobku:
               ROMIX F80 plastifikačná  prísada s vysokým účinkom - superplastifikátor na báze modifikovaných syntetických polymérov. Výrazne zlepšuje spracovateľnosť betónových zmesí, čo môže byť využité k výrobe vysoko spracovateľného betónu alebo umožňuje významné zníženie obsahu voľnej vody v betónovej zmes. Umožňuje výrobu betónu vysokých pevnostných tried. Zvyšuje pevnosť, vodotesnosť a odolnosť betónu voči klimatickým a chemickým vplyvom. Obsahuje formaldehyd.
       

Hlavný úžitok:

1. Zlepšenie vlastností čerstvej  betónovej zmesi:   - zníženie obsahu vody (o 20-30%) pri danej konzistencii

                                                                                           -  zlepšenie spracovateľnosti a súdržnosti (väznosti)

                                                                                           -  lepšie zhutňovanie a upravovanie povrchu

2. Zvýšenie trvanlivosti hotového betónu.

3. Zvýšenie hutnosti, zníženie zmršťovania a priepustnosti hotového betónu.

4. Zvýšenie počiatočných a konečných pevností betónu v tlaku, ťahu a ohybe.

  
 Vlastnost:     vzhľad:                         nažltlá kvapalina
                         merná hmotnosť:      1,25 kg/l pri + 20°C
                         obsah chloridov:        0
                         prevzdušnenie:          < 1
         
Návod na použitie:
                 ROMIX F80 je prípravok k priamemu použitiu. Do betónovej zmesi sa pridáva súčasne so zámesovou vodou. Nesmie sa dávkovať do suchého cementu. Zmes sa musí miešať dostatočne dlho, aby sa v nej prísada rovnomerne rozptýlila.


DÁVKOVANIE:
          -    pre vysokú spracovateľnosť obvykle 1,0 - 2,5% z hmotnosti cementu
          -    pre vysoké pevnosti obvykle 1,0 - 3,5% z hmotnosti cementu
            
Ochrana zdravia a bezpečnosť:
                   ROMIX F80 nie je pri správnom používaní zdraviu nebezpečný. V súlade so všeobecnými opatreniami pre manipuláciu s chemickými látkami sa vyhnite priamemu styku s pokožkou alebo očami. Používajte ochranný odev, rukavice a okuliare.
         
Balenie a skladovanie:

       -    štandardné balenie v plastových nádobách po 30 kg, v sudoch po 250 kg
       -    skladujte v uzatvorených obaloch v krytých priestoroch pri teplote +2°C až +30°C
       -  chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením, v prípade zamrznutia pred použitím nechať rozmraziť a riadne premiešať
       -    skladovateľnosť 1 rok v originálne uzatvorených obaloch

  
Všeobecné:
       Informácie k použitiu majú len orientačný charakter, slúžia len ako vodítko. Každé použitie výrobku je treba riadne odskúšať v konkrétnych výrobných podmienkach.

       Nepreberáme zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručíme za kvalitu výrobku plneného do obalu odberateľa.

 

 

2.)  STACHEMENT® 33 superplastifikátor

   Popis výrobku

STACHEMENT 33 je superplastifikátor na báze sulfónovanej naftalénformaldehydovej a melamínformaldehydovej živice. Vhodný pre výrobu betónov všetkých pevnostných tried. Výrazný dispergačný účinok. Určený pre prefavýrobu a pre rýchly nárast pevností v prvých hodinách.

   Použitie

STACHEMENT 33 sa používa pri výrobe prefabrikátov, predpätého betónu, monolitických betónových konštrukcií, ľahkého betónu, priemyselných podláh. Výrobok je vhodný pre výrobu betónov za nízkych teplôt s použitím v transportbetóne pri dodržaní opatrení v zmysle STN EN 13670, STN EN 13670/NA.

- Umožňuje vyrábať betóny vysokých pevnostných značiek zo zmesí tekutej konzistencie pri relatívne nízkej spotrebe cementu.

- Použitím v prefavýrobe výrazne zvyšuje účinnosť vibrácie a tým zlepšuje povrch výrobkov a ich celkový vzhľad.

- Pokiaľ sa jeho stekucovací účinok využije k zníženiu množstva zámesovej vody, zvyšuje počiatočné aj konečné pevnosti betónu. To umožňuje efektívnejšie využitie debnenia a foriem, zvýšenie ich obrátkovosti alebo zníženie dávky cementu.

- Doba spracovateľnosti aj pri teplom betóne je väčšia ako len s melamínovými živicami.

- Použitím v betónovej zmesi výrazne prispieva k nárastu počiatočných ( 18 – 24 hodinových ) pevností.

- Pri výrobe vysokých tried betónu C 45/55 znižuje efekt „ gumového betónu „

- V transportbetóne sa používa najmä na dosiahnutie požadovaných 2 dňových pevností a na redukciu vplyvu teploty prostredia  na hydratáciu.

- Zlepšuje čerpateľnosť betónovej zmesi, ktorá si uchováva aj pri tekutej konzistencii súdržnosť bez segregácie kameniva a odlúčenia vody.

- Zlepšuje nie len pevnosť betónu, ale i vodotesnosť a odolnosť betónu voči klimatickým i chemickým vplyvom.

- Nezvyšuje obsah vzduchu v zmesi, neovplyvňuje prevzdušnenie dosiahnuté vhodnou prevzdušňovacou prísadou použitou pre zvýšení mrazuvzdornosti a odolnosti betónu voči chemickým rozmrazovacím látkam.

- Je nehorľavý a fyziologicky neškodný. Neobsahuje chloridy a je vhodný do vystužených a predpätých betónov.

- Využite do poterov a vyhrievaných podlaháh, liate betóny. Využitie do cestných betónov.

- Využitie v technológii betónu s prímesami ( vápencová múčka, Si úlet )

 Rozsah dávkovania: od 0,3 do 1,7 kg na 100 kg cementu, optimálna dávka je 0,8 kg – dávkuje sa do zámesovej vody.

 

 

   
                                                        
3.) ROMIX AE21 - prevzdušňovač
   
Popis výrobku:

      ROMIX AE21 je prevzdušňovacia prísada do betónu. Zlepšuje spracovateľnosť, zvyšuje odolnosť betónu proti mrazu a rozmrazovacím látkam. Je vhodný pre všetky druhy betónov, ktoré majú mať zvýšenú trvanlivosť, odolnosť voči pôsobeniu mrazu a vodotesnosť.

   
Vlastnosti:  - vzhľad:                      žltohnedá kvapalina
                      - merná hmotnosť:   1,0 kg/l
                      - obsah chloridov:     0
                      - prevzdušnenie:       4,5 - 5,5%
   
Návod na použitie:
         ROMIX AE21 je prípravok určený k priamemu použitiu. Do betónovej zmesi sa pridáva súčasne so zámesovou vodou alebo ihneď po nej.
   
Dávkovanie:
           Obvykle 0,08 -0,12% z hmotnosti cementu
   
Ochrana zdravia a bezpečnosť:
             ROMIX AE21 nie je pri správnom používaní zdraviu nebezpečný. V súlade so všeobecnými opatreniami pre manipuláciu s chemickými látkami sa vyhnite priamemu styku s pokožkou alebo očami. Používajte ochranný odev, rukavice a okuliare.
   
Balenie a skladovanie:
    -    štandardné balenie v plastových nádobách po 25 l, v sudoch po 215 l
    -    skladujte v uzatvorených obaloch v krytých priestoroch pri teplote +2°C až +30°C
    -    chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením, v prípade zamrznutia pred použitím nechať rozmraziť a riadne premiešať
    -    skladovateľnosť 1 rok v originálne uzatvorených obaloch
Všeobecné:
           Informácie k použitiu majú len orientačný charakter, slúžia len ako vodítko. Každé použitie výrobku je treba riadne odskúšať v konkrétnych výrobných podmienkach.

 

 

 

4.) ROMIX H43/N – urýchľovač tvrdnutia:

 

 

Popis výrobku:

    Romix H43 je bezchloridový kvapalný urýchľovač tvrdnutia betónu a cementových mált, ktorý neskracuje dobu spracovateľnosti čerstvej zmesi. Romix H43 má mierne plastifikačný účinok. Zachováva po dobu 60 minút nezmenené  tuhnutie zmesi. Vedie k rýchlemu nárastu počiatočných pevností a ku zvýšenie konečných pevností.

 

Oblasti použitia

    Romix H43 sa používa hlavne k:

- skráteniu doby potrebnej pre dosiahnutie odformovacej alebo manipulačnej pevnosti výrobkov z betónu a železobetónu

- skráteniu doby, po ktorej je možné oddebnenie monolitických betónových konštrukcií

- skrátenie doby tepelnej ochrany pri betónovaní za nízkych teplôt

 

Vlastnosti:

    vzhľad - číra kvapalina

    hustota – 1,25 ± 0,03 g/cm3

    pH – 8,5 až 10,5

 

Dávkovanie:

           Obvykle 0,5 -2,5% na hmotnosť cementu. Doporučená východzia dávka pre odskúšanie je 1,5 kg prísady na 100 kg cementu.

 

Balenie a skladovanie:

    Štandartné balenie – v plastových obaloch po 30 kg, 250 kg a 1250 kg. Skladujte v chladných a suchých priestoroch pri teplote +5°C až +25°C.

    Skladovateľnosť 1 rok od dátumu výroby v originálne uzatvorených obaloch.

 

Ochrana zdravia a bezpečnosť:

    Pri práci používajte pracovný odev, rukavice a okuliare alebo ochranný štít.

   Pokyny pre prvú pomoc:

-  pri nadýchaní: premiestniť postihnutého na čerstvý vzduch

-  pri styku s pokožkou: umyť vodou a mydlom

-  pri zasiahnutí očí: ihneď dôkladne vypláchnuť hojným množstvom vody (očným roztokom po dobu najmenej 15 minút)

-  pri požití: ihneď vypláchnuť ústa pitnou vodou a vypiť asi 0,5l pitnej vody. Dráždením vyvolať zvracanie. Udržiavať postihnutého v pokoji, vyhľadať lekársku pomoc a ukázať etiketu (ak je to možné).

Výstražný symbol: Xi – Dráždivý

R vety:  R 36/38 Dráždi oči a pokožku

S vety:   S 24/25 Zabráňte styku s pokožkou a očami

 

Upozornenie:

    Naše informácie majú len charakter usmernenia. Používanie výrobku si vyžaduje odskúšanie príslušnej normy.

 

                                                

Jazu BB spol. s.r.o., formy na výrobu zámkovej dlažby
Stránky generuje redakčný systém PROXIA spoločnosti eSoft s.r.o.
1542400279,4774