- ODFORMOVACIE PROSTRIEDKY

- ODFORMOVACIE PROSTRIEDKY

 


1. ROCON RA2

 

Popis výrobku:

     ROCON RA2 je vysoko účinný odformovací prostriedok špeciálne navrhnutý pre optimálne spracovanie betónov do všetkých druhov foriem.

 

Oblasti použitia:

     ROCON RA2 je vhodný na všetky druhy foriem a debnení: oceľové (obsahuje inhibítory korózie), drevené, plastové a pryžové.

     1. Môže byť použitý na betón zo šedého aj bieleho cementu a tiež na farebný betón.

     2. Výrazne znižuje výskyt vzduchových bublín, povrchových vád a škvŕn.

     3. Účinný na rýchle odformovanie, zníženie mzdových nákladov a poškodenie foriem.

     4. Veľmi ekonomický, môže sa nanášať v tenkej vrstve. Veľmi dobre pokrýva povrch formy, je dobre               roztekavý a to i pri nízkych teplotách, nezanáša jemné trysky striekacých zariadení.                               

     5. Môže byť aplikovaný bezprostredne pred plnením formy, alebo ošetrené formy môžu byť ponechané až do zdanlivého vyschnutia.                                                                                                          

 

 Vlastnosti:     vzhľad:                      nažltlá, nízko viskózna kvapalina

                          merná hmotnosť:  0,88 kg/l(pri +15°C)

                          bod vzplanutia:       cca 160°C (uzatvorený kelímok)

                          bod tuhnutia:          - 30°C

                          viskozita:                 30 mPa.s (pri +20°C)

 

Návod na použitie:

       ROCON RA2 je pripravený na priame použitie a nemal by byť riedený. Môže sa nanášať striekaním, štetcom s jemným vlasom, handrou alebo valčekom. Účelné je dosihnuť čo možno najtenšiu vrstvu, pretože hrubá vrstva je jednak nehospodárna, zhoršuje kvalitu betónu a čistotu formy.

Výdatnosť: obvykle 25 -  60 m2/l v závislosti na druhu a pórovitosti materiálu, štruktúre povrchu a teplote okolia.

 

 

 

Ochrana zdravia a bezpečnosť:

         ROCON RA2 nie je pri správnom používaní zdraviu nebezpečný. V súlade so všeobecnými opatreniami pre manipuláciu s chemickými látkami sa vyhnite priamemu styku s pokožkou alebo očami. Používajte ochranný odev, rukavice a okuliare. Používajte oleju odolné rukavice. Pri aplikácii postrekom nevdychujte aerosol, používajte vhodný ochranný prostriedok dýchacích ciest.

       ROCON RA2 je horľavá kvapalina IV. triedy nebezpečnosti. Udržujte prípravok mimo dosah otvoreného ohňa a elektrických zariadení. V prípade požiaru použite piesok, hlinu, penu alebo vodnú hmlu.

 

Balenie a skladovanie:

 

- štandardné balenie v kanistroch po 25 l, alebo v sudoch po 210 kg

 

- skladujte v uzatvorených obaloch. Originálne balený výrobok si nevyžaduje špeciálne opatrenia pri skladovaní

 

- skladovateľnosť neobmedzená v originálne uzatvorených obaloch

 

Všeobecné:

       Informácie k použitiu majú len orientačný charakter, slúžia len ako orientačný návod. Zodpovednosť je obmedzená len na akosť výrobku. Každé použitie výrobku je treba riadne odskúšať v konkrétnych výrobných podmienkach.

       Nepreberáme zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručíme za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa.

 

 

 

 

2. ROCON RA8 - ekologický odformovací prostriedok

 

Popis výrobku:

     ROCON RA8 je vysoko účinný odformovací prostriedok špeciálne navrhnutý pre optimálne separovanie betónov od kovových a plastových foriem a debnení.

Oblasti použitia:

    ROCON RA8 je vhodný na monolitický betón ako aj na betónové prefabrikáty.

   ROCON RA8 je vhodný na všetky druhy foriem a debnení: oceľové (obsahuje inhibítory korózie), drevené, plastové a pryžové.

 

1. Je účinný i pri tuhej konzistencii betónu a silnej vibrácii, pretože pri nanesení vytvára separačnú vrstvu s pevným filmom.

2. Môže byť použitý na betón zo šedého ako aj bieleho cementu a tiež farebný betón.

 

3. Zaručuje hladký povrch betónových dielcov, výrazne nižší výskyt vzduchových bublín, povrchových vád a škvŕn.

 

4. Účinný na rýchle odformovanie, zníženie mzdových nákladov a poškodenie foriem.

 

5. Veľmi ekonomický, môže sa nanášať v tenkej vrstve. Veľmi dobre pokrýva povrch formy, je dobre roztekavý a to i pri nízkych  teplotách, nezanáša jemné trysky striekacích zariadení.

 

6. Môže byť aplikovaný bezprostredne pred plnením formy, alebo môžu byť ošetrené formy ponechané až do zdanlivého vyschnutia.

 

Vlastnosti:    - vzhľad:                       nažltlá, nízko viskózna kvapalina

 

                        - merná hmotnosť:    0,90 kg/l (pri + 20°C)

 

                        - bod vzplanutia:         cca160°C (uzatvorený kelímok)

 

                        - viskozita:                    50 - 70 mPa.s (pri 20°C)

 

 

Návod na použitie:

       ROCON RA8 je pripravený k priamemu použitiu a nemal by byť riedený. Môže sa nanášať striekaním, štetcom s jemným vlasom, handrou alebo valčekom. Účelné je dosiahnuť čo možno najtenšiu vrstvu, pretože hrubá vrstva je nehospodárna, zhoršuje kvalitu povrchu betónu a čistotu formy. Prebytočné množstvo by sa preto malo odstrániť.

Výdatnosť: obvykle 20 - 40 m2/l (25 - 50 ml/ m2 ) v závislosti na druhu a pórovitosti materiálu, štruktúre povrchu a teplote okolia.

 

Ochrana zdravia a bezpečnosť:

         ROCON RA8 nie je pri správnom používaní zdraviu nebezpečný. V súlade so všeobecnými opatreniami pre manipuláciu s chemickými látkami sa vyhnite priamemu styku s pokožkou alebo očami. Používajte ochranný odev, rukavice a okuliare. Používajte oleju odolné rukavice. Používajte v dobre vetraných priestoroch Pri aplikácii postrekom nevdychujte aerosol, používajte vhodný ochranný prostriedok dýchacích ciest.

 

Balenie a skladovanie:

- štandardné balenie v kanistroch po 25 l, alebo v sudoch po 210 kg

- chráňte pred mrazom, vysokými teplotami a priamym slnečným žiarením

- skladovateľnosť 1 rok v originálne uzatvorených obaloch pri teplote  + 5°C -  + 30°C

 

Všeobecné:

     Informácie k použitiu majú len orientačný charakter, slúžia len ako orientačný návod. Zodpovednosť je obmedzená len na akosť výrobku. Každé použitie výrobku je treba riadne odskúšať v konkrétnych výrobných podmienkach.

       Nepreberáme zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručíme za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa.

 

 

 

 

Jazu BB spol. s.r.o., formy na výrobu zámkovej dlažby
Stránky generuje redakčný systém PROXIA spoločnosti eSoft s.r.o.
1542399712,2336