- ODFORMOVACIE PROSTRIEDKY

- ODFORMOVACIE PROSTRIEDKY

 1. SEPAREN DKP 20 - odformovací prostriedok

Popis výrobku:
SEPAREN® DKP 20 je špeciálny odformovací olej s prísadami. Vyznačuje sa veľmi dobrými separačnými vlastnosťami a nízkym výnosom oleja.
Použitie:
Je vhodný ako separačný olej najmä pre oceľové, hliníkové, drevené, keramické formy pre výrobu z betónu za studena, výrobu prefabrikátov a pod.
Spotreba:
Spotreba Separenu DKP 20 predovšetkým závisí na druhu podkladu a šetrnosti pri nanášaní.
Vlastnosti:
vzhľad : nízkoviskózna kvapalina žlto-hnedej farby
hustota : 860 kg m-3 (pri 15°C)
viskozita pri 40°C : inf. 7mm2/s
Bod vzplanutia (OK) : min. 150 0C
Výbušné vlastnosti : pri bežných podmienkach manipulácie nevytvára výbušné zmesi
Rozpustnosť vo vode : nerozpustný
Skladovanie:
Podľa STN 65 0201 je výrobok zaradený do IV. triedy horľavosti. Skladovať v originálnych obaloch na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chrániť pred priamym
slnečným žiarením, teplom, zdrojmi zapálenia, vodou a vlhkosťou. Maximálna teplota pre skladovanie je 40 ° C. Chrániť pred vniknutím vody. Skladovať v súlade s požiadavkami na skladovanie horľavých kvapalín. Skladovať oddelene od potravín. Uskladňovať oddelene od oxidačných prostriedkov. Nádrže musia byť označené: horľavá kvapalina IV. triedy nebezpečnosti. Manipulačná teplota: +4 až + 40˚C. Skladovateľnosť Separénu® DKP 20 je 12 mesiacov od dátumu výroby

Balenie a dodávanie:
- v zálohovaných 1000 l kontejneroch
- v nevratných 200 l sudoch
- v nevratných 50 l, 20l bandaskách i v menších nevratných obaloch
Zabezpečenie kvality:
Vnútorná kontrola kvality výrobkov je zabezpečovaná v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
Karta bezpečnostných údajov:
Všetky detailné informácie o výrobku (vrátane bezpečnosti práce, prvej pomoci a likvidácie odpadov) nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.stachema.sk, resp. vám ju zašleme formou e-mailu.
Upozornenie:
Uvedené údaje majú iba informačný charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie.
Stachema nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa.

 

 

2. ROCON RA8 - odformovací prostriedok

 Popis výrobku:

     ROCON RA8 je vysoko účinný odformovací prostriedok špeciálne navrhnutý pre optimálne separovanie betónov od kovových a plastových foriem a debnení.

Oblasti použitia:

    ROCON RA8 je vhodný na monolitický betón ako aj na betónové prefabrikáty.

   ROCON RA8 je vhodný na všetky druhy foriem a debnení: oceľové (obsahuje inhibítory korózie), drevené, plastové a pryžové.

1. Je účinný i pri tuhej konzistencii betónu a silnej vibrácii, pretože pri nanesení vytvára separačnú vrstvu s pevným filmom.

2. Môže byť použitý na betón zo šedého ako aj bieleho cementu a tiež farebný betón.

3. Zaručuje hladký povrch betónových dielcov, výrazne nižší výskyt vzduchových bublín, povrchových vád a škvŕn.

4. Účinný na rýchle odformovanie, zníženie mzdových nákladov a poškodenie foriem.

5. Veľmi ekonomický, môže sa nanášať v tenkej vrstve. Veľmi dobre pokrýva povrch formy, je dobre roztekavý a to i pri nízkych  teplotách, nezanáša jemné trysky striekacích zariadení

6. Môže byť aplikovaný bezprostredne pred plnením formy, alebo môžu byť ošetrené formy ponechané až do zdanlivého vyschnutia.

 

Vlastnosti:    - vzhľad: nažltlá, nízko viskózna kvapalina

                       - merná hmotnosť:    0,90 kg/l (pri + 20°C)
                       - bod vzplanutia:         cca160°C (uzatvorený kelímok)
                       - viskozita:                    50 - 70 mPa.s (pri 20°C)
 
Návod na použitie:

       ROCON RA8 je pripravený k priamemu použitiu a nemal by byť riedený. Môže sa nanášať striekaním, štetcom s jemným vlasom, handrou alebo valčekom. Účelné je dosiahnuť čo možno najtenšiu vrstvu, pretože hrubá vrstva je nehospodárna, zhoršuje kvalitu povrchu betónu a čistotu formy. Prebytočné množstvo by sa preto malo odstrániť.

Výdatnosť: obvykle 20 - 40 m2/l (25 - 50 ml/ m2 ) v závislosti na druhu a pórovitosti materiálu, štruktúre povrchu a teplote okolia.

 Ochrana zdravia a bezpečnosť:

         ROCON RA8 nie je pri správnom používaní zdraviu nebezpečný. V súlade so všeobecnými opatreniami pre manipuláciu s chemickými látkami sa vyhnite priamemu styku s pokožkou alebo očami. Používajte ochranný odev, rukavice a okuliare. Používajte oleju odolné rukavice. Používajte v dobre vetraných priestoroch Pri aplikácii postrekom nevdychujte aerosol, používajte vhodný ochranný prostriedok dýchacích ciest.

 Balenie a skladovanie:

- štandardné balenie v kanistroch po 25 l, alebo v sudoch po 210 kg

- chráňte pred mrazom, vysokými teplotami a priamym slnečným žiarením

- skladovateľnosť 1 rok v originálne uzatvorených obaloch pri teplote  + 5°C -  + 30°C

 Všeobecné:

     Informácie k použitiu majú len orientačný charakter, slúžia len ako orientačný návod. Zodpovednosť je obmedzená len na akosť výrobku. Každé použitie výrobku je treba riadne odskúšať v konkrétnych výrobných podmienkach.

       Nepreberáme zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručíme za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa.

 

 

 

 

Jazu BB spol. s.r.o., formy na výrobu zámkovej dlažby
Stránky generuje redakčný systém PROXIA spoločnosti eSoft s.r.o.
1553463709,0479