- PRÍSADY DO BETÓNU

- PRÍSADY DO BETÓNU

1.)  Superplastifikátor STACHEMENT® 2563


Popis výrobku:  
 STACHEMENT 2563 je superplastifikátor na báze polykarboxylátov určený pre transportbetón s vysokým plastifikačným a stabilizačným účinkom. Prísada zabezpečuje nízky vodný súčiniteľ, spracovateľnosť vhodnú pre transport na väčšiu vzdialenosť a zároveň optimálny nárast počiatočných pevností betónu.
Použitie:
 STACHEMENT 2563 sa používa pri výrobe transportbetónu, prefabrikátov, predpätého betónu, liatych podláh a v tunelovom staviteľstve. Výrobok je vhodný pre výrobu betónov za nízkych teplôt s použitím v transportbetóne pri dodržaní opatrení v zmysle STN EN 13670, STN EN 13670/NA.
- Umožňuje vyrábať betóny vysokých pevnostných značiek zo zmesí tekutej konzistencie pri relatívne nízkej spotrebe cementu.
- Pokiaľ sa jeho stekucovací účinok využije k zníženiu množstva zámesovej vody, zvyšuje počiatočné aj konečné pevnosti betónu. To umožňuje efektívnejšie využitie debnenia a foriem, zvýšenie ich    obrátkovosti alebo zníženie dávky cementu.
-Zlepšuje čerpateľnosť betónovej zmesi, ktorá si uchováva aj pri tekutej konzistencii súdržnosť bez segregácie kameniva a odlúčenia vody.
-Zvyšuje pevnosť, vodotesnosť a odolnosť betónu voči klimatickým i chemickým vplyvom.
-  Nezvyšuje obsah vzduchu v zmesi, neovplyvňuje prevzdušnenie dosiahnuté vhodnou prevzdušňovacou prísadou použitou pre zvýšení mrazuvzdornosti a odolnosti betónu voči chemickým rozmrazovacím látkam.
- Nemení farbu betónu a nevytvára výkvety.
- Je nehorľavý a fyziologicky neškodný.
- Neobsahuje chloridy a je vhodný do vystužených a predpätých betónov.
Doporučenie:
Aj keď neexistujú takmer žiadne špecifické oblasti, pre ktoré by bola aplikácia Stachementu 2563 nevhodná, možno v odôvodnených prípadoch použiť alternatívne výrobky:
- Stachement 2060, 2591, Melment L 10/40, Melcret 500, Stachement NN
Používanie prísady v kombinácii s inými výrobkami - STACHEMENT 2563 možno používať v kombinácii s nasledujúcimi výrobkami:
- s Betodurom A3, A4 – urýchľujúcou prísadou
- s Poralanom STA a Microporanom - prevzdušňovacími prísadami určenými pre výrobu mrazuvzdorných a vodotesných betónov a tiež betónov odolných chemickým rozmrazovacím látkam
- so Separenom a Separenom Špeciál - odformovacími prostriedkami
- s Novaporom, Novaporom Extra - kvapalným filmotvorným prostriedkom pre ošetrovanie čerstvého betónu (Novapor zabraňuje rýchlemu a nadmernému vyparovaniu vody z čerstvého betónu)
Vlastnosti:
vzhľad Slabožltá kvapalina
hustota 1 050 ± 20 kg m-3
Dávkovanie:
 Dávku je treba určiť v rámci preukazných skúšok. Rozsah dávkovania je od 0,3 do 1,4 kg na 100 kg cementu. Prísada STACHEMENT 2563 sa dávkuje do zámesovej vody alebo s výhodou vyššieho účinku do už vlhkej zmesi ku koncu miešania. POZOR ! - Pri použití Stachementu 2563 sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 40%. Vhodnosť kombinácie s inými prísadami sa musí preukázať preukaznou skúškou. Prísada pri dodržaní platných technických noriem pre spracovanie a ošetrovanie betónu zabezpečuje nízky vodný súčiniteľ , vhodnú spracovateľnosť pre transportbetón a zároveň optimálny nárast pevností betónu za nízkych teplôt.
Skladovanie:
V uzavretých originálnych obaloch je záručná doba 1 rok od dátumu výroby. Pri skladovaní a preprave chrániť pred silným ohriatím. V prípade zmrznutia je treba prísadu pred použitím dokonale rozmraziť v prostredí s teplotou od 10 do 30 oC a zhomogenizovať. Výrobok je nehorľavý.
Balenie a dodávanie
- volne ložený v cisterne
- v návratných a zálohovaných 1000 litrových kontejneroch
- v nevratných 200 litrových PE sudoch
- v nevratných malých PE obaloch po 20, 50 litroch
Zabezpečenie kvality
Vnútorná kontrola kvality výrobkov je zabezpečovaná v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
Karta bezpečnostných údajov
Všetky detailné informácie o výrobku (vrátane bezpečnosti práce, prvej pomoci a likvidácie odpadov) nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.stachema.sk, resp. vám ju zašleme formou e-mailu.
Upozornenie
Uvedené údaje majú iba informačný charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie podľa STN EN 206+A1:2017.
Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa.

 

2.)  Superplastifikátor STACHEMENT® 33

Popis výrobku:

STACHEMENT 33 je superplastifikátor na báze sulfónovanej naftalénformaldehydovej a melamínformaldehydovej živice. Vhodný pre výrobu betónov všetkých pevnostných tried. Výrazný dispergačný účinok. Určený pre prefavýrobu a pre rýchly nárast pevností v prvých hodinách.

Použitie:

STACHEMENT 33 sa používa pri výrobe prefabrikátov, predpätého betónu, monolitických betónových konštrukcií, ľahkého betónu, priemyselných podláh. Výrobok je vhodný pre výrobu betónov za nízkych teplôt s použitím v transportbetóne pri dodržaní opatrení v zmysle STN EN 13670, STN EN 13670/NA.

- Umožňuje vyrábať betóny vysokých pevnostných značiek zo zmesí tekutej konzistencie pri relatívne nízkej spotrebe cementu.

- Použitím v prefavýrobe výrazne zvyšuje účinnosť vibrácie a tým zlepšuje povrch výrobkov a ich celkový vzhľad.

- Pokiaľ sa jeho stekucovací účinok využije k zníženiu množstva zámesovej vody, zvyšuje počiatočné aj konečné pevnosti betónu. To umožňuje efektívnejšie využitie debnenia a foriem, zvýšenie ich obrátkovosti alebo zníženie dávky cementu.

- Doba spracovateľnosti aj pri teplom betóne je väčšia ako len s melamínovými živicami.

- Použitím v betónovej zmesi výrazne prispieva k nárastu počiatočných ( 18 – 24 hodinových ) pevností.

- Pri výrobe vysokých tried betónu C 45/55 znižuje efekt „ gumového betónu „

- V transportbetóne sa používa najmä na dosiahnutie požadovaných 2 dňových pevností a na redukciu vplyvu teploty prostredia  na hydratáciu.

- Zlepšuje čerpateľnosť betónovej zmesi, ktorá si uchováva aj pri tekutej konzistencii súdržnosť bez segregácie kameniva a odlúčenia vody.

- Zlepšuje nie len pevnosť betónu, ale i vodotesnosť a odolnosť betónu voči klimatickým i chemickým vplyvom.

- Nezvyšuje obsah vzduchu v zmesi, neovplyvňuje prevzdušnenie dosiahnuté vhodnou prevzdušňovacou prísadou použitou pre zvýšení mrazuvzdornosti a odolnosti betónu voči chemickým rozmrazovacím látkam.

- Je nehorľavý a fyziologicky neškodný. Neobsahuje chloridy a je vhodný do vystužených a predpätých betónov.

- Využite do poterov a vyhrievaných podlaháh, liate betóny. Využitie do cestných betónov.

- Využitie v technológii betónu s prímesami ( vápencová múčka, Si úlet )

Doporučenie:

Aj keď neexistujú takmer žiadne špecifické oblasti, pre ktoré by bola aplikácia Stachementu 33 nevhodná, možno v odôvodnených prípadoch použiť alternatívne výrobky:

- Melment L 10/40, Melcret 500, Stachement NN, Stachement N, Stachement ML,Stachement 2591,2597

Používanie prísady v kombinácii s inými výrobkami:
STACHEMENT 33 možno používať v kombinácii s nasledujúcimi výrobkami:
- s Betodurom A1 až A5 – urýchľujúcou prísadou
- s Poralanom STA a Microporanom - prevzdušňovacími prísadami určenými pre výrobu mrazuvzdorných a vodotesných betónov a tiež betónov odolných chemickým rozmrazovacím látkam
- s Retardalom 520 - spomaľujúcou prísadou
- so Separenom a Separenom Špeciál - odformovacími prostriedkami
- s Novaporom, Novaporom Extra - kvapalným filmotvorným prostriedkom pre ošetrovanie čerstvého betónu (Novapor zabraňuje rýchlemu a nadmernému vyparovaniu vody z čerstvého betónu)

Vlastnosti:
vzhľad tmavohnedá kvapalina
hustota 1 240 ± 30 kg m3

Dávkovanie:
Dávku je treba určiť v rámci preukazných skúšok. Bežne používaná dávka je od 0,4 do 1,5 kg na 100 kg cementu. Prísada STACHEMENT 33 sa dávkuje do zámesovej vody alebo s výhodou vyššieho účinku do už vlhkej zmesi ku koncu miešania.
POZOR ! - Pri použití Stachementu 33 sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30%.
Vhodnosť kombinácie s inými prísadami sa musí preukázať preukaznou skúškou.
Skladovanie:
V uzavretých originálnych obaloch je záručná doba 1 rok od dátumu výroby. Pri skladovaní a preprave chrániť pred silným ohriatím. V prípade zmrznutia je treba prísadu pred použitím dokonale rozmraziť v prostredí s teplotou od 10 do 30oC a zhomogenizovať. Výrobok je nehorľavý.

Balenie a dodávanie: v nevratných malých PE obaloch

Zabezpečenie kvality:
Vnútorná kontrola kvality výrobkov je zabezpečovaná v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Karta bezpečnostných údajov:
Všetky detailné informácie o výrobku (vrátane bezpečnosti práce, prvej pomoci a likvidácie odpadov) nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.stachema.sk, resp. vám ju zašleme formou e-mailu.
Upozornenie:
Uvedené údaje majú iba informačný charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie podľa STN EN 206+A1:2017.
Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa.
*Aktuálna verzia nahrádza predošlé vydania technických listov.

 

3.) Superplastifikátor MELMENT L 10/40

Popis výrobku:

Superplastifikátor na báze melamínformaldehydovej živice.

Použitie:

MELMENT L10/40 sa používa pri výrobe prefabrikátov, predpätého betónu, monolitických betónových konštrukcií, ľahkého betónu, priemyselných podláh, vysprávkových hmôt a suchých maltových a betónových zmesí. Výrobok je vhodný pre výrobu betónov za nízkych teplôt s použitím v transportbetóne pri dodržaní opatrení v zmysle STN EN 13670, STN EN 13670/NA.

- Umožňuje vyrábať betóny vysokých pevnostných značiek zo zmesí tekutej konzistencie pri relatívne nízkej spotrebe cementu.

- Pokiaľ sa jeho stekucovací účinok využije k zníženiu množstva zámesovej vody, zvyšuje počiatočné aj konečné pevnosti betónu. To umožňuje efektívnejšie využitie debnenia a foriem, zvýšenie ich obrátkovosti alebo zníženie dávky cementu.

- Zlepšuje čerpateľnosť betónovej zmesi, ktorá si uchováva aj pri tekutej konzistencii súdržnosť bez segregácie kameniva a odlúčenia vody.

- Zlepšuje nielen pevnosť betónu, ale i vodotesnosť a odolnosť betónu voči klimatickým i chemickým vplyvom.

- Nezvyšuje obsah vzduchu v zmesi, neovplyvňuje prevzdušnenie dosiahnuté vhodnou prevzdušňovacou prísadou použitou pre zvýšenie mrazuvzdornosti a odolnosti betónu voči chemickým rozmrazovacím látkam.

- Je nehorľavý a fyziologicky neškodný.

- Neobsahuje chloridy a je vhodný do vystužených a predpätých betónov.

Doporučenie:

Aj keď neexistujú takmer žiadne špecifické oblasti, pre ktoré by bola aplikácia Melmentu L10/40 nevhodná, možno v odôvodnených prípadoch použiť alternatívne výrobky:  Stachement 2000, 2020, 2050, 2060, 2591, Melcret 500, Stachement NN a Stachement ML

Používanie prísady v kombinácii s inými výrobkami:

MELMENT L10/40možno používať v kombinácii s nasledujúcimi výrobkami:

- pre betonáž v zimnom období predovšetkým u urýchľovačom Betodurom A1

- s Poralanom STA, Microporanom - prevzdušňovacími prísadami určenými pre výrobu mrazuvzdorných a vodotesných betónov a tiež betónov odolných chemickým rozmrazovacím látkam

- s Retardalom 520 - spomaľujúcou prísadou

- so Separenom a Separenom Špeciál - odformovacími prostriedkami

- s Novaporom, Novaporom Extra - kvapalným filmotvorným prostriedkom pre ošetrovanie čerstvého betónu (Novapor zabraňuje rýchlemu a nadmernému vyparovaniu vody z čerstvého betónu)

Vlastnosti:

Vzhľad kvapaliny Bezfarebná až nažltlá, číra až slabo zakalená

Hustota 1 250 ± 30 kg m-3

Dávkovanie:

Optimálnu dávku je treba určiť v rámci preukazných skúšok. Doporučená dávka pre MELMENT L10/40 je 0,5 – 1,5 kg na 100 kg cementu. MELMENT L10/40 sa pridáva do zámesovej vody alebo s výhodou vyššieho účinku do už vlhkej betónovej zmesi na konci miešania.

POZOR ! - Pri použití Melmentu L10/40 sa pri konštantnej konzistencii môže znížiť dávka vody až o 30%. Vhodnosť kombinácie s inými prísadami sa musí preukázať preukaznou skúškou.

Skladovanie:

V uzavretých originálnych obaloch je záručná doba 1 rok od dátumu výroby. Pri skladovaní a preprave chrániť pred silným ohriatím. V prípade zmrznutia je treba prísadu pred použitím dokonale rozmraziť v prostredí s teplotou od 10 do 30oC a zhomogenizovať. Výrobok je nehorľavý. Pri styku so železom pri doprave a skladovaní dochádza k zafarbení prísady do žlta až hneda. Nemá to negatívny vplyv na stekucovací účinok prísady, ale môže to mať vplyv na zmenu farby betónu. Preto je treba chrániť výrobok pred stykom so železom použitím obalov a nádrží z plastov alebo ocele chránenej chemicky odolnými nátermi.

Balenie a dodávanie: v nevratných malých PE obaloch

Karta bezpečnostných údajov:

Všetky detailné informácie o výrobku (vrátane bezpečnosti práce, prvej pomoci a likvidácie odpadov) nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.stachema.sk, resp. vám ju zašleme formou e-mailu.

Upozornenie:

Uvedené údaje majú iba informačný charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie podľa STN EN 206+A1:2017. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa.

                                                        

 

 

4.) Prevzdušňovacia prísada MICROPORAN 7:

Popis výrobku:

MICROPORAN je prevzdušňovacia prísada , ktorá v betónovej alebo maltovej zmesi vytvára malé vzduchové póry v priemere 10 - 300 µm, (tzv. účinný vzduch). Tieto póry v čerstvej zmesi pôsobia plastifikačne, v zatvrdnutom betóne výrazne zvyšujú jeho odolnosť voči mrazu a pôsobeniu chemických rozmrazovacích prostriedkov. Používa sa pri prevzdušňovaní betónov najmä pri použití naftalénových plastifikátorov. Použitie prevzdušňujúcích prísad pre betóny vystavené poveternostným vplyvom a agresívnemu prostrediu v zmysle STN EN 206 je nutné.

Použitie do betónu: MICROPORAN niekoľkonásobne zvyšuje mrazuvzdornosť a odolnosť betónu proti chemickým rozmrazovacím látkam zlepšuje spracovateľnosť hlavne zmesí s nízkym obsahom cementu a nízkym obsahom jemných zložiek kameniva umožňuje bez zhoršenia spracovateľnosti znížiť obsah zámesovej vody zlepšuje čerpateľnosť zmesi, znižuje sklon zmesi k segregácii ( odlučovanie vody a kameniva ) uľahčuje zhutnenie betónu podstatne zlepšuje vodotesnosť betónu

Používanie prísady v kombinácii s inými výrobkami:  MICROPORAN možno úspešne používať v kombinácii s nasledujúcimi výrobkami: so superplastifikátorom Melment L 10/40, Melcret 500, Stachement NN, ML a N,Stachementom 2351,2355 a pod. s plastifikátorom Stacheplast so Separenom a Separenom Špeciál - odformovacími prostriedkami s Novaporom Extra- prostriedkom pre ošetrovanie čerstvého betónu (Novapor Extra zabraňuje rýchlemu a nadmernému vyparovaniu vody z čerstvého betónu)

Vlastnosti:  číra až slabo zakalená červenohnedá kvapalina, hustota 1015 ± 20 kg m-3, pH 7 - 9, obsah Cl ≤ 0,1 %

Pokyny pre používanie:

 Microporan sa pridáva spolu so zámesovou vodou alebo po nej priamo do betónovej alebo maltovej zmesi. Dobu miešania zmesi po pridaní prísady treba udržiavať konštantnú a určí sa vzhľadom na požadované parametre prevzdušnenia vyrábaných zmesí. Mieru prevzdušnenia zmesi možno regulovať buď zmenou dávky prísady pri konštantnej dobe miešania alebo zmenou doby miešania pri konštantnej dávke prísady.

Dávkovanie:

  Dávkovanie MICROPORAN-u závisí na požadovanom prevzdušnení. Obsah vzduchu závisí na dávke prísady, druhu a množstva cementu, kameniva, konzistencii, teplote a dobe miešania. Vykonanie preukazných skúšok je nutné. Ako východzia dávka MICROPORAN-u pre skúšky sa doporučuje 0,1 litra na 100 kg cementu. Doba miešania zmesi po pridaní prísady na bežne používaných betonárskych jadrách je 30 sek.

Skladovanie: V uzavretých plastových obaloch, kovové obaly musia byť zabezpečené náterom odolným pH 9. Skladovatelnosť 6 mesiacov. Chrániť pred silným ohriatím. V prípade zmrznutia je treba prísadu pred použitím dokonale rozmraziť v prostredí s teplotou od 10 do 30 oC a zhomogenizovať. Výrobok je nehorľavý.

Balenie a dodávanie:  v nevratných PE obaloch

Upozornenie:

  Naše informácie majú iba smerný charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie podľa STN EN 206-1:2002. Stachema nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia a prvá pomoc:  Výrobok nie je toxický, avšak ako všetky chemikálie je nutné ho považovať za látku zdraviu škodlivú, preto je treba pri práci s ním rešpektovať hygienické požiadavky. Prítomné zložky majú mierne dráždivý účinok na pokožku a sliznice. Pri práci s prísadou treba používať osobné ochranné pracovné pomôcky na zabránenie priameho styku pokožky a očí. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred každou prestávkou a po skončení práce ruky dôkladne omyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom.

Prvá pomoc:

 pri nadýchaní postihnutého preniesť na čerstvý vzduch, udržovať v pokoji, chrániť pred chladom, pri zasiahnutí očí očné viečka udržať otvorené a vyplachovať prúdom tečúcej vody aspoň 10 min., pri zasiahnutí pokožky ihneď dôkladne umyť vodou a mydlom, ošetriť regeneračným krémom, pri požití podať postihnutému asi 0,5 l vody a dráždením hrdla vyvolať zvracanie. Vo všetkých prípadoch konzultovať liečbu postihnutého s lekárom: Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava Tel.č. +421 2 54 77 41 66. V prípade rozliatia alebo vytečenia prísadu zachytiť na piesok, Vapex alebo drevené piliny a likvidovať v spaľovni s dvojitou absorpciou spalín. Produkt nesmie preniknúť do kanalizačnej siete, povrchových a podzemných vôd.

 

6.) Urýchľovač tvrdnutia BETODUR A1:

Popis výrobku:
BETODUR® A1 je bezchloridová kvapalná prísada urýchľujúca tvrdnutie betónu a mált z portlandských a zmesných cementov.
Použitie:
BETODUR® A1 sa používa hlavne na:
- Skrátenie doby tepelnej ochrany pri betónovaní za nízkych teplôt
- Skrátenie doby, po ktorej je možné oddebnenie monolitických betónových konštrukcií
- Skrátenie doby potrebnej pre dosiahnutie odformovacích alebo manipulačných pevností výrobkov z prostého, armovaného alebo predpätého betónu.
- Je nehorľavý a fyziologicky neškodný.
- Neobsahuje chloridy a je vhodný do vystužených a predpätých betónov.
BETODUR® A1 nezhoršuje spracovateľnosť čerstvej betónovej zmesi, mierne znižuje dávku zámesovej vody. Zvyšuje počiatočné a konečné pevnosti betónu.
Doporučenie:
Aj keď neexistujú takmer žiadne špecifické oblasti, pre ktoré by bola aplikácia BETODUR®-u A1 nevhodná, možno v odôvodnených prípadoch použiť alternatívny výrobok BETODUR® A2, A3, A4 alebo pre ochranu nearmovaných betónov a mált pred nízkymi teplotami urýchľovač KALKODUR.
Používanie prísady v kombinácii s inými výrobkami - BETODUR® A1 možno používať v kombinácii s nasledujúcimi výrobkami:
- pre betonáž v zimnom období predovšetkým so superplastifikátorom Melment L 10/40 a Stachement® NN
- pre skrátenie výrobných cyklov (prefabrikácia, monolitické betóny) so superplastifikátorm Melment L 10/40, Stachement® NN a Melcret 500
- s Poralanom STA a Microporanom® - prevzdušňovacími prísadami určenými pre výrobu mrazuvzdorných a vodotesných betónov a tiež betónov odolných chemickým rozmrazovacím látkam
- so Separenom a Separenom Špeciál - odformovacími prostriedkami
- s Novaporom - kvapalným filmotvorným prostriedkom pre ošetrovanie čerstvého betónu (Novapor zabraňuje rýchlemu a nadmernému vyparovaniu vody z čerstvého betónu)
Vlastnosti:
vzhľad bezfarebná až slabozelená kvapalina
hustota 1 250 ± 30 kg m-3
Dávkovanie:
Dávku je treba určiť v rámci preukazných skúšok. Bežne používaná dávka je od 0,6 do 2,0 kg na 100 kg cementu. Doporučená dávka je 1,5 kg na 100 kg cementu.
Prísada sa dávkuje do zámesovej vody alebo priamo do betónovej zmesi ( nikdy nie na suché zložky ).
Skladovanie:
V uzavretých originálnych obaloch je záručná doba 1 rok od dátumu výroby. Pri skladovaní a preprave chrániť pred silným ohriatím. V prípade zmrznutia je treba prísadu pred použitím dokonale rozmraziť v prostredí s teplotou od 10 do 30oC a zhomogenizovať. Výrobok je nehorľavý.
Balenie a dodávanie
- volne ložený v cisterne
- v návratných a zálohovaných 1000 litrových kontejneroch
- v nevratných 200 litrových PE sudoch
- v nevratných malých PE obaloch
Zabezpečenie kvality:
Vnútorná kontrola kvality výrobkov je zabezpečovaná v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
Karta bezpečnostných údajov:
Všetky detailné informácie o výrobku (vrátane bezpečnosti práce, prvej pomoci a likvidácie odpadov) nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.stachema.sk, resp. vám ju zašleme formou e-mailu.
Upozornenie:
Uvedené údaje majú iba informačný charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie podľa STN EN 206+A1:2017.
Stachema nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa.
*Aktuálna verzia nahrádza predošlé vydania technických listov.

 

 

Jazu BB spol. s.r.o., formy na výrobu zámkovej dlažby
Stránky generuje redakčný systém PROXIA spoločnosti eSoft s.r.o.
1720897298.2478